Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor de zg. pretecho

Op alle reserveringen en verrichtte diensten zijn onderstaande, bij de kamer van koophandel te  Alkmaar  gedeponeerde, voorwaarden van toepassing: Prenataal Centrum Alkmaar (KvK no. 37150706)
Cliënten worden bij bezoek aan PCA geacht kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met onderstaande bepalingen.

 1. Reserveringen
  Het consult wordt van tevoren telefonisch of per e-mail afgesproken en gepland.
 2. Echo-consult
  Het doel van de echo is niet medisch-diagnostisch. De echo geeft de ouders de mogelijkheid naar het zich ontwikkelende kindje te kijken tijdens de zwangerschap. Er wordt niet specifiek gekeken naar eventuele afwijkingen van de ongeborene. Mocht er tijdens een echo bij Prenataal Centrum Alkmaar sprake zijn van een afwijkende bevinding bij het kindje, placenta, vruchtwater of (rond de) baarmoeder dan nemen wij contact op met uw begeleidend verloskundige/gynaecoloog/huisarts. Omdat er niet gezocht wordt naar aangeboren afwijkingen, kunt u Prenataal Centrum Alkmaar nooit aanspreken op achteraf gebleken afwijkingen van het kind. Het consult is een vrije keus van de individuele cliënt. Bij een geslachtsbepaling kan nooit 100% zekerheid worden gegeven. Prenataal Centrum Alkmaar kan daarom nooit aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele onjuiste beoordeling van het geslacht.
  Ondanks tientallen jaren wetenschappelijk onderzoek zijn geen schadelijke  effecten geconstateerd bij gebruik van echografische apparatuur. Prenataal Centrum Alkmaar neemt geen verantwoordelijkheid voor effecten op lange termijn.
 3. Betaling
  De betaling geschiedt contant of per pin tijdens het consult. Bij het in gebreke blijven van betaling blijft het beeldmateriaal in bezit van ons echobureau. De tarieven kunnen per kwartaal worden aangepast.
 4. Doorgang consult
  Bij technisch gebrek van de apparatuur zal binnen 1 week een nieuwe afspraak worden gemaakt voor een nieuw consult. In geval van annulering door cliënt van een overeengekomen consult, minder dan 24 uur voor de geplande afspraak, zal de helft van het consult-bedrag in rekening worden gebracht.
 5. Aansprakelijkheid
  Prenataal Centrum Alkmaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit onze dienstverlening.
 6. Kosten
  Vermeld op deze website onder de noemer: prijzen.
 7. Privacy Prenataal Centrum Alkmaar verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ons tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden ter kennis komt.